ماده د د ب

) جهات اعاده‌دادرسی مدنی. نسبت به احکامی که قطعیت یافته می‌توان به جهات ذیل درخواست‌اعاده دادرسی نمود: مصعب القطاوي - موقع وتد التعليمي

2023-01-28
    لعمل سيرة ذاتية
  1. ‏مشخصات ظاهری: ص
  2. ت 23877 هـ 1380
  3. الإجابة (د) 4
  4. ب