شعر ت ر ج م ة

فال روا شدن حاجت شیخ بهائی ابتدا نیت کنید . ابـ،ـتـ،ـعـ،ـد عن مثلث الـ،ـمـ،ـوت الموجود في وجهـ،ـك

2023-01-28
    الغبرة و مؤلفاته
  1. حیف باشد که تو
  2. بزودی به مراد و مطلوب خویش می رسی
  3. ذ
  4. ـريمـ
  5. ـا يفيد